TWO OFFICE — Poland

CHIURLO — Italy

OFFICE N. — Japan

WELLIO DUOMO — Italy

NEWMONT — Australia

MITSUI & CO. REAL ESTATE LTD. — Japan

KOUSTAS & CO — Australia

FATTORIA SANT’ELISEO — Italy

NOTHING DESIGN STUDIO — China

COPUS HQ — Denmark